Giao diện trắng Blogger Template - Make a blank Template

Để bắt đầu làm quen với Blogspot; Sau khi tạo một trang, đăng thử vài bài mẫu để làm quen với trang. Chúng ta dành phần lớn thời gian đi chọn Giao diện Blogger phù hợp. Chính vì như thế, nhu cầu muốn tự sửa hoặc xây dựng một giao diện riêng có đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu từ con số "không" với một giao diện trắng - a blank template

Tìm một đoạn mã code html để bắt đầu thiết kế Blogger Templates rất dễ. Xin được chia sẻ mã code html phục vụ thiết kế giao diện Blogspot trắng: codepen.io

make-a-blank-template-blogger-tao-mot-trang-trang-giao-dien-bloger

Vì cũng là một con gà, công việc chính là tìm được nguồn down giao diện miễn phí mà hàng tuyển. Sau đó úp lên để có giao diện blogger thế là xong. Nhưng hiểu được cấu trúc cơ bản, để phục vụ chỉnh sửa nhỏ là rất hữu dụng.

Phần giới thiệu dưới đây sẽ chia nhỏ ra để các bạn biết từng khúc nội dung. Các bạn có thể tự đọc hiểu một tí và cóp từng phần vào trang html của giao diện.

Khai báo XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!DOCTYPE html>

<html b:version='2' class='v2' b:defaultwidgetversion='2' b:layoutsVersion='3'  expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr' xmlns:og='http://ogp.me/ns#'>

Phần <head>

Gồm các phần như tạo Canonical Url; nếu gặp IE9

<head>
<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/>
<!--[if lt IE 9]>
    <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"> </script>
<![endif]-->

<meta content='width=device-width,initial-scale=1,minimum-scale=1,maximum-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='text/html;charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='IE=edge,chrome=1' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>

Phần <head> tối ưu cho thẻ Meta, SEO, Tag,...

<!-- Blogger Optimized Meta Tags -->

<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if>
</b:if>

<!-- SEO Title Tag -->

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><title><data:blog.title/></title></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'><title>Archive for <data:blog.pageName/></title></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'><title><data:blog.pageName/></title></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'><b:if cond='data:blog.searchLabel'><title><data:blog.title/> - <data:blog.pageName/></title></b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'><title>Page Not Found</title></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'><b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'><title><data:blog.pageTitle/> - All Post</title></b:if></b:if>

<!-- SEO Meta Tag -->

<meta charset='UTF-8'/>
<meta content='width=device-width,initial-scale=1,minimum-scale=1,maximum-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='IE=edge,chrome=1' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='indonesian' name='language'/>
<meta content='id' name='geo.country'/>
<meta content='indonesia' name='geo.placename'/>
<meta content='Author' name='author'/>
<meta content='index,follow' name='robots'/>
<meta content='2 days' name='revisit-after'/>
<meta content='2 days' name='revisit'/>
<meta content='never' name='expires'/>
<meta content='always' name='revisit'/>
<meta content='global' name='distribution'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='true' name='MSSmartTagsPreventParsing'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='index, follow' name='googlebot'/>
<meta content='follow, all' name='Googlebot-Image'/>
<meta content='follow, all' name='msnbot'/>
<meta content='follow, all' name='Slurp'/>
<meta content='follow, all' name='ZyBorg'/>
<meta content='follow, all' name='Scooter'/>
<meta content='all' name='spiders'/>
<meta content='all' name='WEBCRAWLERS'/>
<meta content='aeiwi, alexa, alltheWeb, altavista, aol netfind, anzwers, canada, directhit, euroseek, excite, overture, go, google, hotbot. infomak, kanoodle, lycos, mastersite, national directory, northern light, searchit, simplesearch, Websmostlinked, webtop, what-u-seek, aol, yahoo, webcrawler, infoseek, excite, magellan, looksmart, bing, cnet, googlebot' name='search engines'/>

<!-- Open Graph Meta Tags -->

<meta content="" property="fb:app_id" />
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta content='article' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' property='og:image'/>
</b:if>

<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
</b:if>
<meta expr:content='&quot;en_US&quot;' property='og:locale'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>


Phần skin và style css ( bố cục và giao diện)

<b:skin/>: Thẻ giao diện chứa các định nghĩa biến hoặc các tệp CSS. thẻ phải được đặt trong <head>...</head>

<b:skin version='1.0.0'><![CDATA[/*
/* Variable definitions

=======================

]]></b:skin>

<style type='text/css'>
/*
-----------------------------------------------
Blogger Template Style
Name         : Tên templates của bạn
Designer     : Tên thiết kế
Release      : Ngày ra mắt
Version      :  Phiên bản số
License      : Free hay Premium
Email        : email của bạn
-----------------------------------------------
Thanks to:
- Eric Meyer (CSS Reset)
*/

/* Eric Meyer&#39;s Reset CSS v2.0 (http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/)
-------------------------------------------------------------------- */

html,body,div,span,applet,object,iframe,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,blockquote,pre,a,abbr,acronym,address,big,cite,code,del,dfn,em,img,ins,kbd,q,s,samp,small,strike,strong,sub,sup,tt,var,b,u,i,center,dl,dt,dd,ol,ul,li,fieldset,form,label,legend,table,caption,tbody,tfoot,thead,tr,th,td,article,aside,canvas,details,embed,figure,figcaption,footer,header,hgroup,menu,nav,output,ruby,section,summary,time,mark,audio,video{margin:0;padding:0;border:0;font-size:100%;font:inherit;vertical-align:baseline}article,aside,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,menu,nav,section{display:block}body{line-height:1}ol,ul{list-style:none}blockquote,q{quotes:none}blockquote:before,blockquote:after,q:before,q:after{content:&#39;&#39;;content:none}table{border-collapse:collapse;border-spacing:0}

</style>

</head>


Phần <Body> nội dung giao diện

<body class='index' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WebPage'>
    <div id='wrapper'>
        <header id='header-wrapper' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WPHeader'>                    <b:section class='header' id='header' maxwidgets='1'>
                    <b:widget id='Header1' locked='true' title='Basic Blogger Template (Header)' type='Header'></b:widget>
            </b:section>
        </header>
<nav id='navigation' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/SiteNavigationElement' role='navigation'>
    <ul>
        <li><a href='#'>Home</a></li>
        <li><a href='#'>About</a></li>
    </ul>
</nav>

<div class='clearfix'/>

<section id='outer-wrapper'>
    <article id='article-wrapper' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Blog' role='main'>
        <b:section class='main' id='main'>
            <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posting' type='Blog'></b:widget>
        </b:section>
    </article>
</section>

<div class='clearfix'/>

<aside id='sidebar-wrapper' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WPSideBar'>
    <b:section class='sidebar' id='sidebar' showaddelement='yes'></b:section>
</aside>

   <div class='clearfix'/>

<footer id='footer-wrapper' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WPFooter'>
    <b:section class='footer' id='footer' showaddelement='yes'/>
        <footer class='footer-left'>
            Copyright <a href='/' rel='copyright'><data:blog.title/></a>
        </footer>
        <footer class='footer-right'>
            Design by <a href='#' target='_blank' title='Blogger'>Name</a>
        </footer>
</footer>
</div>
</body>
</html>

Với sự khởi đầu khó khăn này, chả mấy mà bạn có thể Rip bất kỳ giao diện website, cho đến doanh thủ chục tỷ mỗi năm nhờ bán giao diện đấy. Hãy code lên trang trắng cho Blogger Template của chính mình


Đặc điểm của thẻ b:section
  • Mỗi thẻ b:section được đặt trong cấu trúc XML của chủ đề giữa các thẻ <body></body>
  • Một thẻ b:section chỉ có thể chứa thẻ b:widget
  • Thẻ b:section không thể được lồng nhau.
  • Chủ đề phải chứa ít nhất một thẻ b:section, một trong số đó có thuộc tính preferred='true'.
Cú pháp XML của thẻ b:section
<b:section class='CLASS_NAME'
                    cond='CONDITION'
                    id='SECTION_ID'
                    maxwidgets='NUMBER'
                    name='SECTION_NAME'
                    preferred='YES|NO|TRUE|FALSE'
                    showaddelement='YES|NO|TRUE|FALSE'
                    tag='header|main|aside|footer'>
</b:section>

<b:widget/>:
Thẻ tiện ích, yêu cầu ít nhất 1 tiện ích tốt nhất là Blog1. Các <b:widget/> cần phải được đặt trong <b:section>...</b:section>


lời nhắn nhủ

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn